Bobolicka sieć współpracy

31.10.2020

A A A

Współpraca zagraniczna odbywa się z:


I. Niemiecką gminą Demmin


bobolice-935.jpg
Demmin - miasto w północno-wschodnich Niemczech, w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, stolica powiatu Demmin, siedziba urzędu Demmin-Land. Leży nad rzekami Peene, Tollense i Trebel.

Demmin był jednym z najstarszym grodów słowiańskich na terenach Pomorza Zachodniego. Stanowił ważną arterię komunikacyjną ziem wieleckich. Pierwsze wzmianki pochodzą z X wieku. Jego dogodne położenie nad rzekami dodawało mu walorów obronnych. Wielokrotnie wspominany w źródłach historycznych jako ważny punkt obronny podczas najazdów feudałów niemieckich i Duńczyków. Gród spełniał także rolę fortecy granicznej Pomorza po utworzeniu państwa Meklemburgii. W 1249 r. otrzymał prawa miejskie i stał się ośrodkiem rzemieślniczo-handlowym. Miasto było członkiem Związku Hanzeatyckiego, dzięki czemu przyciągało kupców oraz osadników niemieckich. W XIV wieku należało do Księstwa Wołogoskiego, zaś od 1478 roku znalazło się w granicach zjednoczonego Księstwa Pomorskiego. Demmin ucierpiał podczas wojny trzydziestoletniej. Po pokoju westfalskim w 1648 roku został przyznany Szwecji. Od 1701 należał do Prus. W 1945 roku około 900 mieszkańców Demmina popełniło zbiorowe samobójstwo na wieść o wkroczeniu Armii Czerwonej. W latach 1949-1990 miasto w granicach Niemieckiej Republiki Demokratycznej.

W Demmin warto zobaczyć zabytkowe gotyckie kościoły św. Bartłomieja i św. Marii i Różanego Krzyża. Ciekawymi budowlami są również barokowe domy mieszkalne, brama Luisentor oraz tzw. Czerwona Szkoła.

W rejonie miasta, na wyspie przy ujściu rzeki Tollense do rzeki Piany znajdują się ruiny średniowiecznego zamku książąt dymińskich, jednej z linii książąt pomorskich.


Umowa partnerska z gminą Demmin został podpisana w 1995 roku. Współpraca odbywa się przede wszystkim w zakresie wymiany kulturalne. W 2005 roku gmina Bobolice realizowała wspólnie z Hansestadt Demmin dwa projekty:

  • "Kultura bez granic. Poznaj sąsiada"
  • "Centrum Informacji Turystycznej w gminie Bobolice"

z Inicjatywy Wspólnotowej Interreg IIIA w ramach współpracy transgranicznej.

Były to dwa duże przedsięwzięcia wykraczające poza ramy dotychczasowej współpracy, która wcześniej ograniczała się do wizyty oficjalnych delegacji i wymiany pozaszkolnej młodzieży.

Projekt "Kultura bez granic. Poznaj sąsiada" dotyczył współpracy kulturalnej. Obejmował trzy podstawowe działania: Peenefest w Demmin, Dni Bobolic i Adventfest. Działaniom towarzyszyły prezentacje dorobku kulturalnego partnerów i tradycji bożonarodzeniowych, występy zespołów ludowych, wystawy, konkursy. Wnioskodawcą projektu była Gmina Bobolice. Projekt "Kultura bez granic. Poznaj sąsiada" był odpowiedzią na oczekiwania mieszkańców partnerskich gmin w zakresie promocji kultury obu narodów i współpracy kulturalnej.

Projekt "Centrum Informacji Turystycznej w Gminie Bobolice" zakładał stworzenie zintegrowanego systemu informacji o zasobach i usługach turystycznych gminy Bobolice i partnerskiego miasta Demmin. W ramach działań zorganizowane zostały dwie akcje promujące gminę Bobolice z partnerem niemieckim ? Demmin.

Dodatkowo, co roku, organizowana jest wymiana pozaszkolna młodzieży. Dzięki wsparciu z Programu Polsko - Niemieckiej Wymiany Młodzieży ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania organizowana jest kolonia polsko - niemiecka. Młodzież nawiązuje trwałe przyjaźnie, ma możliwość praktycznego posługiwania się językiem niemieckim i polskim, poznaje region, zwyczaje i kulturę oraz aktywnie spędza czas.


W 2010 roku wspólnie z partnerem niemieckim zrealizowaliśmy siedem projektów dofinansowanych z Funduszu Małych Projektów Interreg IVA:

1) "Wehikuł czasu- konferencja pt. "670 lat historii, kultury i tradycji małej bobolickiej ojczyzny" - wnioskodawcą było Towarzystwo Ekologiczno - Kulturalne w Bobolicach, a partnerem projektu Urząd Miejski w Bobolicach. Projekt dotyczył organizacji konferencji naukowej otwierającej obchody 670 - lecia Bobolic. Współpraca partnerskich miast została wzbogacona o nowy podmiot.

2) "Miedzy Chocielą a rzeką Penne - polsko - niemiecki festyn majowy" - wnioskodawcą był Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Bobolicach. Projekt dotyczył organizacji wspólnego festynu wraz z prezentacją sztuki ludowej i kulinarnej obu narodów oraz prezentacjami artystycznymi.

3) "Dziś, jutro, zawsze - 15 lecie współpracy polsko - niemieckiej gminy Bobolice i Demmin" - wnio-skodawcą był Gmina Bobolice. Projekt nawiązywał do obchodzonego w roku 2010 piętnastolecia podpisa-nia umowy partnerskiej. Została zorganizowana uroczysta sesja Rady Miejskiej z udziałem radnych z Demmin, Wieczór Kultury polsko - niemieckiej z prezentacjami artystycznymi dorobku kulturalnego oraz wystawa zdjęć dokumentująca 15 lat współpracy partnerskich gmin.

4) "I Festiwal Graffiti w Bobolicach" - wnioskodawcą była Gmina Bobolice. Projekt ten zakładał konfrontację różnych postaw artystycznych wywodzących się z kultury graffiti. Głównym celem było uświetnienie obchodów 670 lecia Bobolic za pomocą działań skierowanych do młodych ludzi. Poprzez organizacje Festiwalu promowaliśwspółczesne formy wyrazu artystycznego (graffiti, beat box, breakdance, hiphop) jako sztuki i przejawu młodzieńczej aktywności i kreatywności.

5) "Jarmark rzemiosł dawnych - polsko-niemieckie spotkania artystyczne" -wnioskodawcą było Stowa-rzyszenie Społeczno - Artystyczne "Po drodze" w Bobolicach. Głównym założeniem projektu było zapo-znanie mieszkańców z tradycyjnymi zawodami, często zapomnianymi, charakterystycznymi dla obu naro-dowości. Twórcy ludowi z terenu naszej gminy, oraz zaproszeni goście z Niemiec wystawiali swoje prace na przygotowanych stoiskach. Stoiska nawiązywały do starych, często zapomnianych już zawodów: garn-carstwo, wikliniarstwo, bartnictwo, tkactwo, szydełkarstwo, kowalstwo artystyczne, szkółkarstwo, bibuło plastyka, itp.. Poprzez organizację stoisk gastronomicznych przybliżyliśmy mieszkańcom tradycje kulinarne obu krajów..

6) "Polsko - Niemiecki Turniej Piłki Nożnej Oldbojów w Bobolicach" - wnioskodawcą była gmina Boboli-ce. Projekt zakłada organizację turniej piłkarskiego dla tzw. oldbojów. Uczestnikami Polsko - Niemieckiego Turnieju Piłki Nożnej Olbojów byli zawodnicy z niemieckiego klubu sportowego "Demminer Sportverein 1991" oraz "SV Vorwärts Demmin" (2 drużyny po 6 osób, 4 zawodników rezerwowych, kadra, łącznie 20 osób) oraz polskie drużyny piłkarskie z terenu gminy Bobolice (2 drużyny po 6 osób, 4 zawodników rezerwowych, kadra, sędziowie, łącznie 22 osoby). Maksymalny wiek zawodników to 40 lat. Turniej spotkał się z dużym zainteresowaniem. Partner niemiecki z chęcią uczestniczył w turnieju z nadzieją na przyszłe działania

7) "Biesiadne zmagania partnerskich gmin" - wnioskodawcą był Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Bobolicach. Projekt obejmujmował organizację i przeprowadzenie, zgodnych z tradycją kultury niemieckiej i polskiej, biesiad kulturalnych, bezpośrednio związanych ze świętem plonów. Partner niemiecki wziął udział w konkurencjach rekreacyjnych, przygotował stoisko poświęcone tradycji i kulturze Niemiec, a także zaprezentował na scenie piosenki i obrzędy związane ze świętem piwa.


Realizacja wszystkich projektów w 2010 r. na różnych płaszczyznach wzmocniła naszą współpracę z partner-skim miastem Demmin. Współpraca ta została wzbogacona o nowe podmioty. Działania podejmowały nowatorskie przedsięwzięcia, dotychczas nie realizowane przez partnerów. Współuczestnictwo partnera niemiec-kiego, jego zaangażowanie bardzo dobrze rokuje na przyszłość i wróży dobrą współpracę, która będzie konty-nuowana na różnych płaszczyznach.


W 2011 r. zrealizowano wspólnie projekt pt. "Polsko - niemieckie spotkanie pokoleń", którego głównym celem było ucczecie Jubileuszu 50-lecia Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Bobolicach.


bobolice-936.jpgbobolice-937.jpg

II. Litewską gminą Jaszuny


bobolice-934.jpg
Jaszuny - miasteczko na Litwie, położone na południe od Wilna i o 17 km na północny zachód od Soleczników, na skraju Puszczy Rudnickiej. Siedziba starostwa Jaszuny, w skład którego wchodzi 41 wsi, ponad 5 tys. mieszkańców i jest położone na obszarze 261,9 km2. Leży przy szlaku kupieckim z Wilna do Lidy.

Historyczna siedziba rodowa Radziwiłłów, potem Balińskich. W pałacu w Jaszunach bywali: Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, bracia Śniadeccy.

W dokumentach historycznych nazywane często Mereczem - Jaszunami i podobnie jak sąsiedni Merecz były punktem wypadowym królów oraz polskich iliteskich magnatów na polowania w puszczy, zaś głównym zajęciem ludności była organizacja łowów. Od XV (XVI ?) wieku Jaszuny należały do Radziwiłów. Gdy w drugiej połowie XVI wieku Radziwiłowie zmienili wyznanie, zbudowali zbór kalwiński. Radziwiłłowie stopniowo nabywali drobniejsze majątki okolicznej szlachty (m.in. Szemiotów, Juraszów, Kuszlów, Bartoszewiczów, Kłoczków, Agrypów, Tołoczków, Olechnowiczów) i z czasem w swych rękach skupili ogromne terytorium, które stało się podstawą majątku Jaszuny. Wojewoda wileński, Janusz Radziwiłł (1612-55), zaciekły kalwin różnymi sposobami dręczył katolickiego plebana. W 1645 roku odbył się proces sądowy pomiędzy plebanem jaszuńskim ks. Kazimierzem Żabińskim a Januszem Radziwiłłem. Ksiądz oskarżył Radziwiłła, że "heretyk" zabrał nadania Skilendziny, a także zrabował wszystkie sprzęty z kościoła. W XVIII wieku, po nawróceniu się Radziwiłłów na katolicyzm jaszuński zbór rozebrano (według innych źródeł istniał jeszcze w XIX wieku), zaś na jego miejscu zbudowano niedużą drewnianą kaplicę istniejącą jeszcze na początku XIX wieku.

W 1811 roku Dominik Radziwiłł sprzedał Jaszuny z całym majątkiem. Nabył je Ignacy Baliński (1756-1819), cześnik inflancki, wiceminister departamentu doraĄnego Trybunału Litewskiego. Po jego śmierci majątek odziedziczył młodszy jego syn Michał. W latach dwudziestych i trzydziestych XIX wieku Jaszuny stały się ważnym ośrodkiem kultury polskiej na Wileńszczyźnie. Michał Baliński, wychowanek Uniwersytetu Wileńskiego, członek Towarzystwa Szubrawców i Towarzystwa Topograficznego, , inicjator powstania Towarzystwa Wspierania Uczniów z Rodzin Asocjalnych, redaktor "Tygodnika Wileńskiego", badacz przeszłości Polski i Litwy był powszechnie znany w Wilnie. W 1820 roku Michał Baliński zawarł związek małżeński z Zofią Śniadecką, córką profesora Jędrzeja Śniadeckiego i bratanicą profesora, emerytowanego rektora Uniwersytetu Wileńskiego - Jana Śniadeckiego. Jan Śniadecki ufundował najznamienitszy zabytek Jaszun - późnoklasycystyczny pałac Balińskich i Śniadeckich, zbudowany (1824-28) według projektu Karola Podczaszyńskiego. Pałac jaszuński z otaczającym go parkiem krajobrazowym w stylu angielskim należał do najczęściej odwiedzanych rezydencji na Wileńszczyźnie. Dwukondygnacyjny pałac liczył 35 pomieszczeń. Balińscy organizowali tu polowania, wieczory poetyckie i inne rozrywki, dbali także o rozwój przemysłowy swego majątku - już w I połowie XIX wieku działały tu tartaki, fabryka terpentyny i gontów. Po śmierci Michała Balińskiego (1864) Jaszuny odziedziczył jego syn Konstanty. Właścicielami majątku w II Rzeczypospolitej byli Aleksander i Anna z Balińskich Pereświet - Sołtanowie. W 1929 roku nowi właściciele majątku i mieszkańcy Jaszun złożyli się na nowy, drewniany kościół parafialny (przez parę wieków Jaszuny należały do parafii rudnickiej) p.w. Anny, który przetrwał do dzisiaj.

Wśród budowli dworskich zachowały się murowana klasycystyczna oficyna, dom dla służących ze stajnią i wozownią, budynek dla parobków, magazyn z 1818 roku i browar(obecnie wytwórnia octu).

Na założonym w 1830 roku cmentarzu spoczywa Jan Śniadecki i rodzina Balińskich.

Po 17 września zajęte z cała Wileńszczyzną przez Sowietów Jaszuny zostały przekazane Litwie (1939-40). Po okresie okupacji sowieckiej (1940-41, 1944-91) i niemieckiej (1941-44) Jaszuny należą od 1991 roku do rejonu solecznickiego niepodległej Litwy.

Znaczącą część ludności stanowią do dzisiaj Polacy. "Wspólnota Polska" ufundowała nowy budynek Jaszuńskiej Szkoły Średniej im. Michala Balińskiego , działa tu chór i 50-osobowy zespół pieśni i tańca "Znad Mereczanki"


Umowa partnerska z gminą Jaszuny została podpisana w 2003 r. W 2008 r. wspólnie został zrealizowany projekt w ramach Funduszu Wymiany polsko - Litewskiej. Gościliśmy wtedy zespół "Znad Mereczanki", odbyły się wspóne warsztaty i występy podczas Dni Bobolic.

bobolice-939.jpg


bobolice-940.jpg

III. Stowarzyszeniem "Młodzi Europejczycy" z Demmin

Junge Europäer Demmin e.V.

Präsident Siegfried Logall

Pfarrer Wessels Straße 4

17109 Hansestadt Demmin


http://www.junge-europaeer-demmin.de/index.php


Organizacja "Junge Europäer" została założona w 1999 roku w mieście Demmin. W sierpniu 2000 r. odbyła się europejska konferencja młodzieży pod patronatem burmistrza miasta Demmin, Ernsta Wellmera, w której uczestniczyła młodzież z Mecklenburgii, Polski, Litwy, Estonii, Łotwy oraz Ukrainy. Podczas spotkania przedstawiciele młodzieży z sześciu europejskich państw podjęli inicjatywę utworzenia organizacji, która istnieje i działa z sukcesem do dziś, z czego jest znana także poza granicami Landu Mecklenburg- Vorpommern. Najważniejsze przedsięwzięcia przez nas realizowane to organizowanie transportów z pomocą dla dzieci w Europie Wschodniej, Basenu Morza Bałtyckiego i na Bałkanach. Do tej pory zrealizowano 72 transporty humanitarne dla Litwy, Białorusi, Polski, Rosji, Kosova, Serbii, Bułgarii i wielu innych krajów. Podmiotem przedsięwzięć są zawsze dzieci, ponieważ to one są przyszłością Europy. Ogromne znaczenie mają dla nas działania na rzecz demokracji, porozumienia między narodami i tolerancji. Organizacja wspiera także europejski proces integracji. Realizujemy również narodowe i międzynarodowe projekty młodzieżowe i dziecięce, gdzie uczestnicy mogą poznawać wzajemnie obyczaje innych krajów.

Oprócz tego jest wspierana przez Kancelarię Landu Mecklenburg- Vorpommern, Polsko- Niemiecką Współpracę Młodzieży oraz zarząd miasta Demmin, jak również media.


Organizacja od dwóch lat wspiera darami Dom Pomocy Społecznej dla dzieci prowadzony przez Siostry Pallotynki w Bobolicach. W 2012 r. podjęła również współpracę ze świetlicą środowiskową "Tafla" w Bobolicach.


Gmina Bobolice jest członkiem następujących związków i stowarzyszeń:http://www.ngo.powiat.koszalin.pl
http://www.bobolice.pl/1procent-w-gminie-Bobolice/995
http://www.ngo.pl
http://bobolice.pl/Galeria/71
http://www.bobolice.pl/Zostan-dawca/1552
http://www.bobolice.pl/ZDROWA-GMINA/1315
http://www.sportowapolska.eu
https://bobolice.esp.parseta.pl/
http://mapa.pf.pl/linkdotejstrony.html#S-pCdUzpcup
http://bobolice.pl/Archiwum/74
http://monitorpolski.gov.pl
http://dziennikustaw.gov.pl
http://www.wzp.pl
http://www.szczecin.uw.gov.pl
http://www.bobolice.pl/program-profilaktyki-chorob-serca/107
http://www.rpo.wzp.pl
http://www.ewt.wzp.pl/
http://www.prow.wzp.pl
http://www.lepszawies.pl
http://www.parseta.pl
http://www.pomerania.org.pl/aktualnosci.php
http://made-in-koszalin.pl/

Szczegółowa prognoza pogody