Bobolicka sieć współpracy

31.10.2020

A A A

REGULAMIN DZIAŁANIA GMINNEJ RADY SPORTU W BOBOLICACH


§ 1

Gminna Rada Sportu zwana w dalszej części Regulaminu "Radą Sportu" jest organem inicjującym i opiniodawczym w sprawach dotyczących kultury fizycznej i sportu w gminie Bobolice.


§ 2

1. Rada Sportu obraduje na posiedzeniach.

2. Posiedzenia Rady Sportu zwołuje jej Przewodniczący lub z jego upoważnienia I bądź II Zastępca Przewodniczącego.

3. Posiedzenia Rady Sportu odbywają się co najmniej raz w kwartale.


§ 3

1. Przewodniczący lub z jego upoważnienia I bądź II Zastępca Przewodniczącego zobowiązany jest zwołać posiedzenie Rady Sportu na wniosek :

a) Przewodniczącego Rady Miejskiej w Bobolicach,

b) Burmistrza Bobolic,

c) członków Rady Sportu stanowiących co najmniej połowę jej składu.

2. Jeżeli Przewodniczący nie zwoła posiedzenia, ani nie upoważni do tego I bądź II Zastępcy Przewodniczącego, posiedzenie Rady Sportu zwołuje Burmistrz i do prowadzenia obrad wyznacza jednego z członków Rady Sportu.


§ 4

1. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia doręcza się członkom Rady Sportu na co najmniej 10 dni przed terminem posiedzenia.

2. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia może być dokonane także telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

3. W zawiadomieniu podaje się termin, miejsce oraz proponowany porządek obrad.

4. Obradami posiedzenia kieruje Przewodniczący Rady Sportu, a w razie jego nieobecności I bądź II Zastępca Przewodniczącego lub w przypadku określonym w § 3 ust.2 wskazany przez Burmistrza członek Rady.


§ 5

1. Posiedzenia Rady Sportu są prawomocne jeżeli uczestniczy w nich co najmniej połowa członków Rady Sportu, w tym Przewodniczący lub jego I bądź II Zastępca, albo w przypadku określonym w § 3 ust.2 wskazany przez Burmistrza członek Rady Sportu.

2. W przypadku uzasadnionej nieobecności członka Rady Sportu, w posiedzeniu może wziąć udział wyznaczony przez niego reprezentant, bez prawa głosu przy podejmowaniu uchwał.


§ 6

1. Rada Sportu obraduje zgodnie z przyjętym na początku posiedzenia porządkiem obrad.

2. Przewodniczący obrad może zadecydować o zmianie kolejności rozpatrywania umieszczonych w porządku obrad tematów.


§ 7

1. Rada Sportu rozstrzyga sprawy zwykłą większością głosów.

2. W przypadku równej ilości głosów, decyduje głos osoby przewodniczącej posiedzeniu.


§ 8

1. Rozstrzygnięcia, opinie i wnioski Rada Sportu podejmuje w formie uchwał.

2. Uchwały Rady Sportu podpisuje przewodniczący obrad, na którym uchwała została podjęta.

3. Uchwały podjęte przez Radę Sportu obowiązują wszystkich jej członków.

4. Członek Rady Sportu głosujący przeciw podjęciu uchwały może zażądać umieszczenia w protokole z obrad adnotacji o jego odrębnym zdaniu wraz z uzasadnieniem.


§ 9

Rada Sportu może podejmować inne uchwały i postanowienia, w szczególności o charakterze proceduralnym odnotowane w treści protokołu.


§ 10

1. Z posiedzenia Rady sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący obrad.

2. Do protokołu załącza się listę obecności członków i innych osób uczestniczących w posiedzeniu oraz wszystkie podjęte uchwały.

3. Protokół powinien odzwierciedlać przebieg realizacji tematyki obrad oraz wyniki głosowania nad podjętymi uchwałami.


§ 11

Obsługę kancelaryjną Rady Sportu zapewnia Urząd Miejski w Bobolicach.


http://www.ngo.powiat.koszalin.pl
http://www.bobolice.pl/1procent-w-gminie-Bobolice/995
http://www.ngo.pl
http://bobolice.pl/Galeria/71
http://www.bobolice.pl/Zostan-dawca/1552
http://www.bobolice.pl/ZDROWA-GMINA/1315
http://www.sportowapolska.eu
https://bobolice.esp.parseta.pl/
http://mapa.pf.pl/linkdotejstrony.html#S-pCdUzpcup
http://bobolice.pl/Archiwum/74
http://monitorpolski.gov.pl
http://dziennikustaw.gov.pl
http://www.wzp.pl
http://www.szczecin.uw.gov.pl
http://www.bobolice.pl/program-profilaktyki-chorob-serca/107
http://www.rpo.wzp.pl
http://www.ewt.wzp.pl/
http://www.prow.wzp.pl
http://www.lepszawies.pl
http://www.parseta.pl
http://www.pomerania.org.pl/aktualnosci.php
http://made-in-koszalin.pl/

Szczegółowa prognoza pogody