Bobolicka sieć współpracy

31.10.2020

A A A

WYPIS Z PROGRAMU - NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE, PEŁEN TEKST DO POBRANIA NIŻEJ


Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/296/13

Rady Miejskiej w Bobolicach

z dnia 20 listopada 2013 rokuProgram współpracy Gminy Bobolice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego

i o wolontariacie na 2014 rok


Celem współpracy gminy Bobolice z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie jest budowanie partnerstwa pomiędzy podmiotami, służącego wykorzystaniu społecznej aktywności w zaspokajaniu zbiorowych potrzeb i podnoszeniu poziomu życia mieszkańców.


Przedmiotem współpracy gminy Bobolice są:

1) realizacja zadań własnych gminy określonych w ustawach;

2) zadania pożytku publicznego określone w art. 4 ustawy;

3) zadania wynikające ze Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Bobolice oraz innych dokumentów strategicznych;

4) podwyższenie efektywności działań kierowanych do mieszkańców gminy;

5) konsultowanie z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego

w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji;

6) określenie potrzeb społecznych i sposobu ich zaspokajania.


Przykładowe koszty kwalifikowane (pokrywane w ramach dotacji):

Niezbędne do realizacji zadania i bezpośrednio z nim związane, w tym:

* usługi transportowe, koszty podróży, koszt zakupu paliwa,

* ubezpieczenie sprzętu i uczestników,

* opłaty wpisowego, licencji zawodników,

* zakup sprzętu sportowego,

* dopłata do zakupu obuwia sportowego wysokości do 100,00 zł na jedną parę i na jednego zawodnika,

* dopłata do zakupu strojów sportowych właściwych dla danej dyscypliny sportowej w wysokości do 150 zł na jednego zawodnika,

* obsługa sędziowska,

* opłaty rejestracji,

* obsługa administracyjna i księgowa niezbędna do realizacji oferty,

* wynagrodzenie uprawnionej kadry szkoleniowej (trenerów, szkoleniowców).


Przykłady kosztów niekwalifikowanych:

* wsteczne finansowanie zadań,

* pokrycie deficytu działalności stowarzyszenia,

* diety zawodników,

* wydatki inwestycyjne oraz zakup środków trwałych,

* budowa, zakup i remont budynków, zakup gruntów,

* zakup strojów dla trenerów,

* działalność gospodarcza podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego,

* działalność polityczna i religijna,

* pokrycie kosztów utrzymania biura w tym wszystkich kosztów związanych z użytkowaniem telefonu,

* transfery zawodnika z innego klubu sportowego,

* kary finansowe nałożone na klub lub na zawodników tego klubu (za wyjątkiem żółtych i czerwonych kartek),

* zobowiązania klubu wynikające z kredytów, pożyczek i kosztów ich obsługi.
http://www.ngo.powiat.koszalin.pl
http://www.bobolice.pl/1procent-w-gminie-Bobolice/995
http://www.ngo.pl
http://bobolice.pl/Galeria/71
http://www.bobolice.pl/Zostan-dawca/1552
http://www.bobolice.pl/ZDROWA-GMINA/1315
http://www.sportowapolska.eu
https://bobolice.esp.parseta.pl/
http://mapa.pf.pl/linkdotejstrony.html#S-pCdUzpcup
http://bobolice.pl/Archiwum/74
http://monitorpolski.gov.pl
http://dziennikustaw.gov.pl
http://www.wzp.pl
http://www.szczecin.uw.gov.pl
http://www.bobolice.pl/program-profilaktyki-chorob-serca/107
http://www.rpo.wzp.pl
http://www.ewt.wzp.pl/
http://www.prow.wzp.pl
http://www.lepszawies.pl
http://www.parseta.pl
http://www.pomerania.org.pl/aktualnosci.php
http://made-in-koszalin.pl/

Szczegółowa prognoza pogody