Bobolicka sieć współpracy

01.12.2020

A A A

Akty prawa miejscowego:


UCHWAŁA Nr XLIII/396/2010 RADY MIEJSKIEJ W BOBOLICACH z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.


Uchwała Nr XLVI/425/10 Rady Miejska w Bobolicach z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia trybu i kryteriów realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.


UCHWAŁA Nr X/85/11 RADY MIEJSKIEJ W BOBOLICACH z dnia 30 sierpnia 2011 roku. w sprawie rodzajów wyróżnień i wysokości nagród przyznawanych ze środków budżetu Gminy zawodnikom, trenerom i działaczom sportowym oraz szczegółowych zasad i trybu ich przyznawania.


Uchwała Nr XXXII/292/2013 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 29 października 2013 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji na zadania publiczne inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania.


UCHWAŁA Nr XLIII/388/14 RADY MIEJSKIEJ w Bobolicach z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia rocznego "Programu współpracy Gminy Bobolice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok"



http://www.ngo.powiat.koszalin.pl
http://www.bobolice.pl/1procent-w-gminie-Bobolice/995
http://www.ngo.pl
http://bobolice.pl/Galeria/71
http://www.bobolice.pl/Zostan-dawca/1552
http://www.bobolice.pl/ZDROWA-GMINA/1315
http://www.sportowapolska.eu
https://bobolice.esp.parseta.pl/
http://mapa.pf.pl/linkdotejstrony.html#S-pCdUzpcup
http://bobolice.pl/Archiwum/74
http://monitorpolski.gov.pl
http://dziennikustaw.gov.pl
http://www.wzp.pl
http://www.szczecin.uw.gov.pl
http://www.bobolice.pl/program-profilaktyki-chorob-serca/107
http://www.rpo.wzp.pl
http://www.ewt.wzp.pl/
http://www.prow.wzp.pl
http://www.lepszawies.pl
http://www.parseta.pl
http://www.pomerania.org.pl/aktualnosci.php
http://made-in-koszalin.pl/

Szczegółowa prognoza pogody