Bobolicka sieć współpracy

31.10.2020

A A A

Wnioskodawca: Stowarzyszenie Aktywności Społeczno - Artystycznej "Po Drodze" w Bobolicach
Tytuł projektu: "Bobolicka sieć współpracy - wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych w Gminie Bobolice"
Okres realizacji: od 2012-07-01 do 2013-09-30
Kwota dofinansowania: 39.600 zł (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset zł),


1) I transza w wysokości 24350 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt zł) w terminie do 30 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy


2) II transza w wysokości 15250 zł (słownie: piętnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt zł).Projekt dotyczy działań, które przyczynią się do wzmocnienia potencjału ludzkiego i instytucjonalnego organizacji pozarządowych w gminie Bobolice. Skierowany jest do organizacji pozarządowych i ich przedstawicieli. Pośrednim odbiorcą niektórych działań będą mieszkańcy gminy Bobolice. Przewidziano tu następujące przedsięwzięcia:

1. Organizacja Jarmarku Inicjatyw Społecznych w Bobolicach

2. Cykl szkoleń dla organizacji pozarządowych

3. Wydanie folderu pt. "Dobre praktyki NGO w Gminie Bobolice"

4. Platforma internetowa organizacji pozarządowych w gminie Bobolice

5. Konferencja pt. "Bobolicka sieć współpracy" oraz II Jarmark Inicjatyw Społecznych.

Projekt ma służyć integracji środowiska oraz spotkaniu się i rozmowie o ważnych dla niego kwestiach. Ma być także okazją do dialogu, wymiany doświadczeń i refleksji na temat kształtu i dalszego rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz miejsca i roli jaką powinni w nim pełnić świadomi i zaangażowani obywatele.


Na terenie gminy Bobolice działa czynnie 12 organizacji pozarządowych. Większość z nich prowadzi swoją działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu. Pozostałe skupiają się na kulturze, ekologii, przeciwdziałaniu przemocy i uzależnieniom, aktywizacji mieszkańców do działań na rzecz społeczności lokalnej. Podstawowym problemem sektora pozarządowego w gminie Bobolice jest brak współpracy, niski potencjał instytucjonalny organizacji, słaba zdolność pozyskiwania funduszy na finansowanie statutowej działalności. Organizacje działające na terenie gminy nie znają siebie nawzajem, nie znają zakresu działalności. Skutkiem takiego stanu rzeczy jest - w większości przypadków - poleganie na wsparciu tylko ze strony Gminy Bobolice.

Realizacja projektu będzie okazją do poznania dobrych praktyk w gminie Bobolice. Część organizacji realizuje projekty współfinansowane ze źródeł zewnętrznych. Ich doświadczenie może być budujące dla pozostałych. Organizacje nie będą działały same sobie, tylko nawiążą współpracę, będą wymieniały się doświadczeniami. Szkolenia przyczynią się do wzmocnienia potencjału organizacji, znajomości źródeł zewnętrznych finansowania działalności.


http://www.ngo.powiat.koszalin.pl
http://www.bobolice.pl/1procent-w-gminie-Bobolice/995
http://www.ngo.pl
http://bobolice.pl/Galeria/71
http://www.bobolice.pl/Zostan-dawca/1552
http://www.bobolice.pl/ZDROWA-GMINA/1315
http://www.sportowapolska.eu
https://bobolice.esp.parseta.pl/
http://mapa.pf.pl/linkdotejstrony.html#S-pCdUzpcup
http://bobolice.pl/Archiwum/74
http://monitorpolski.gov.pl
http://dziennikustaw.gov.pl
http://www.wzp.pl
http://www.szczecin.uw.gov.pl
http://www.bobolice.pl/program-profilaktyki-chorob-serca/107
http://www.rpo.wzp.pl
http://www.ewt.wzp.pl/
http://www.prow.wzp.pl
http://www.lepszawies.pl
http://www.parseta.pl
http://www.pomerania.org.pl/aktualnosci.php
http://made-in-koszalin.pl/

Szczegółowa prognoza pogody