Bobolicka sieć współpracy

31.10.2020

A A A

Informacja o zasadach prowadzenia loterii fantowychW związku z wejściem od 31 października 2009 r. nowej ustawy o Służbie Celnej i przejęciem od aparatu skarbowego przez Służbę Celną całości zadań z zakresu podatku od gier, w tym także wydawania zezwoleń na urządzanie loterii fantowej, loterii audioteksowej, gry bingo fantowe, loterii promocyjnej, Dyrektor Izby Celnej w Opolu zwraca uwagę, iż urządzanie i prowadzenie loterii fantowych może się odbywać tylko zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201 poz. 1540 ze zm.). Loteria fantowa często wykorzystywana jest jako sposób zbiórki środków pieniężnych na określone cele, bądź w formie atrakcji towarzyszy imprezom rozrywkowym, edukacyjnym, czy społecznym. Zgodnie z przepisami ww. ustawy przez loterię fantową rozumie się loterię, w której uczestniczy się przez nabycie losu lub innego dowodu udziału w grze, a podmiot urządzający loterię oferuje wyłącznie wygrane rzeczowe.


Loterie fantowe, w których wartość puli nagród przekracza kwotę bazową (3.665,68 zł).


Takie loterie fantowe mogą być urządzane przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, spełniające wymagania określone w ustawie, które posiadają zezwolenie na prowadzenie loterii. Z wnioskiem o udzielenie zezwolenia należy wystąpić do dyrektora izby celnej na którego obszarze właściwości miejscowej są urządzane i prowadzone loterie. Wniosek w przypadku takiej loterii fantowej powinien zawierać elementy, o których mowa w art. 38 ustawy w tym między innymi: - określenie rodzaju gry, - nazwę i status prawny podmiotu prawnego występującego z wnioskiem, - dane osobowe osób zarządzających podmiotem oraz reprezentujący podmiot występujący z wnioskiem, - określenie obszaru, na którym planuje się urządzanie gry, - określenie czasu, w którym planuje się urządzanie gry, - dokładne wyznaczenie celu, na który przeznacza się dochód z urządzanej gry, - określenie planowej wielkości sprzedaży losów, - gwarancje wypłacalności nagród, - projekt regulaminu gry, - oświadczenie o legalności źródeł pochodzenia kapitału zakładowego, środków finansowych lub innego majątku przeznaczonego na urządzanie loterii fantowej, - oświadczenie o niezaleganiu z zapłatą podatków stanowiących dochód budżetu państwa oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne, - wzór losu Regulamin musi zawierać elementy, wskazane w treści art. 61ust. 2 ustawy o grach hazardowych, w tym między innymi: - liczbę oraz cenę losów przeznaczonych do sprzedaży, - cel społecznie użyteczny, w szczególności dobroczynny, na który zostanie przeznaczony dochód z gry, - sposób zapewnienia prawidłowości urządzania gry, - sposób i termin ogłaszania wyników i wydawania wygranych, - zasady rozpatrywania reklamacji i zgłaszanych roszczeń. Przedstawiony przez wnioskodawcę regulamin wymaga zatwierdzenia przez dyrektora izby celnej. Zgodnie z wymogami ustawy osoby pełniące funkcję lub zajmujące stanowisko, z którym wiąże się obowiązek nadzorowania loterii fantowych są obowiązane posiadać świadectwo zawodowe - art.24 ustawy. Za wydanie zezwolenia na urządzenie loterii fantowej, podmiot urządzający, w przypadku gdy zezwolenie dotyczy gier urządzanych na obszarze jednego województwa, ponosi opłatę w wysokości 50% kwoty bazowej- (kwota bazowa jest równa kwocie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, w drugim kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego w obwieszczeniu Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym GUS i w drugim kwartale 2012 roku wynosi 3 665,68 zł Zgodnie z ustawą urządzanie loterii fantowych bez zezwolenia podlega karze pieniężnej. Działalność taka związana jest również z odpowiedzialnością karno-skarbową. Prowadzenie loterii fantowych opodatkowane jest również podatkiem od gier ? stawka podatku wynosi 10 % wpływów uzyskanych ze sprzedaży losów i innych dowodów udziału w grze. Podatnikiem podatku od gier jest podmiot, który prowadzi działalność w zakresie loterii fantowych. Podmioty prowadzące działalność polegającą na urządzaniu loterii fantowej zobowiązane są do prowadzenia dokumentacji, wskazanej w treści art. 78 ust. 1 pkt 2 i 4 ustawy. Dochód z loterii przeznaczony jest w całości na realizację określonych w zezwoleniu i regulaminie gry celów społecznie użytecznych, w szczególności dobroczynnych. W ciągu 30 dni od zakończenia loterii fantowej, podmiot urządzający zobowiązany jest złożyć szczegółową informację o realizacji tego obowiązku.

"


Z dniem 14 lipca 2011 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o grach hazardowych, opublikowana w Dzienniku Ustaw z dnia 29 czerwca 2011 r. Nr 134, poz. 779, która wprowadziła m.in. bardzo duże ułatwienia przy organizacji "małych" loterii fantowych. Za "małą" loterię fantową uznaje się taką grę, w których uczestniczy się przez nabycie losu lub innego dowodu udziału w grze, a podmiot urządzający loterię oferuje wyłącznie wygrane rzeczowe, w których wartość puli nagród nie przekracza kwoty bazowej (3.560,83 zł). Pamiętać należy, iż chodzi tu o wartość wszystkich nagród, a nie kwotę, jaką planuje się pozyskać w ramach takiej gry. Dodatkowo podkreślić należy, iż najważniejszym wyróżnikiem loterii fantowych jest to, że całość dochodu z ich organizacji musi być przeznaczona na cel społecznie użyteczny, w szczególności dobroczynny. Skutkiem powyższej nowelizacji jest to, że organizatorzy "małych" loterii fantowych nie muszą już uzyskiwać zezwoleń na ich organizację, ale wystarczającym, dla ich legalnego organizowania, jest złożenie odpowiedniego zgłoszenia co najmniej na 30 dni przed rozpoczęciem loterii. Zgłoszenie jest bezpłatne i powinno być złożone do Dyrektora Izby Celnej, a począwszy od dnia 1 marca 2012 r. do Naczelnika Urzędu Celnego. Zgłoszenie takie winno zawierać: 1) określenie rodzaju gry, 2) nazwę i status prawny podmiotu występującego z wnioskiem, a w przypadku spółek handlowych również numer w Krajowym Rejestrze Sądowym aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, 3) dane osobowe (imiona, nazwiska, obywatelstwo, miejsce zamieszkania, rodzaj oraz serię i numer dokumentu tożsamości) osób zarządzających podmiotem oraz reprezentujących podmiot zgłaszający, 4) określenie obszaru, na którym planowane jest urządzenie loterii fantowej, 5) określenie czasu, w którym planuje się urządzenie loterii fantowej, 6) dokładne wyznaczenie celu, na który przeznacza się dochód z urządzanej loterii fantowej, 7) określenie planowanej wielkości sprzedaży losów, 8) zobowiązanie wypłacalności nagród, 9 regulamin loterii fantowej, 10) oświadczenie o legalności źródeł pochodzenia kapitału zakładowego, środków finansowych lub innego majątku przeznaczonego na urządzenie loterii fantowej, 11) oświadczenie o niezaleganiu z zapłatą podatków stanowiących dochód budżetu państwa, należności celnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne, 12) wzór losu, innego dowodu udziału w grze lub kartonu, 13) oświadczenie osób fizycznych zarządzających podmiotem oraz reprezentujących podmiot zgłaszający, że nie były skazane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. Dodatkowo do zgłoszenia dołącza się oświadczenie osoby nadzorującej oraz bezpośrednio prowadzącej grę o znajomości przepisów Ustawy o grach hazardowych w zakresie loterii fantowej.

Jednym z dokumentów, który musi być załączony do w/w zgłoszenia, jest regulamin gry. Regulamin taki wprawdzie nie podlega już zatwierdzaniu przez organy celne (jak to ma miejsce przy "normalnej" loterii fantowej), ale musi być nadal zgodny z ustawą o grach hazardowych i określać: 1) nazwę gry, 2) nazwę podmiotu urządzającego grę, 3) wskazanie organu, któremu złożono zgłoszenie, 4) obszar, na którym będzie urządzana gra oraz miejsce i termin losowania nagród, 5) liczbę losów lub kartonów przeznaczonych do sprzedaży, 6) cenę jednego losu lub kartonu, 7) sposób prowadzenia gry, 8) sposób zapewnienia prawidłowości urządzania gry, 9) terminy rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży losów lub kartonów, 10) cel społecznie użyteczny, w szczególności dobroczynny, na który zostanie przeznaczony dochód z gry, 11) sposób i termin ogłaszania wyników, 12) miejsce i termin wydawania wygranych, 13) tryb i terminy rozpatrywania reklamacji i zgłaszania roszczeń, 14) liczbę i rodzaj fantów przeznaczonych na nagrody oraz procentowe określenie wartości fantów w stosunku do łącznej ceny przeznaczonych do sprzedaży losów lub kartonów.

O każdej zmianie treści regulaminu, urządzający loterię obowiązany jest poinformować organ, któremu dokonał zgłoszenia, nie później niż w ciągu 3 dni od dokonania zmiany. Ponadto podmiot urządzający loterię fantowa jest obowiązany zabezpieczyć losy lub inne dowody udziału w takiej grze przed sfałszowa'niem oraz przedwczesnym odczytaniem wyniku gry, w szczególności przed prześwietleniem, otwarciem lub zdrapaniem farby ochronnej i zamknięciem lub ponownym naniesieniem farby ochronnej bez naruszenia struktury papieru.

Dodatkowo urządzający "małą loterię fantową zobowiązany jest do: 1) Przesłania Naczelnikowi Urzędu Celnego, przed rozpoczęciem loterii odrębnego zgłoszenia o rozpoczęciu działalności oraz dokumentacji dotyczącej tej działalności. Powyższe wynika z art. 34 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. Nr 168, poz. 1323 ze zm.), w zakresie dotyczącym kontroli wykonywanej przez Służbę Celną; 2) Przesłania pisemnego zgłoszenia, co najmniej na 7 dni przed planowanym terminem ewentualnego zniszczenia losów lub innych dowodów udziału w grze, która to czynność podlega kontroli; 3) Przedstawienia, w terminie 30 dni od daty zakończenia urządzanej loterii szczegółowej informacji o realizacji celu, na który przeznaczono dochód z loterii


Więcej informacji na stronie Ministerstwa Finansów: http://www.finanse.mf.gov.pl
http://www.ngo.powiat.koszalin.pl
http://www.bobolice.pl/1procent-w-gminie-Bobolice/995
http://www.ngo.pl
http://bobolice.pl/Galeria/71
http://www.bobolice.pl/Zostan-dawca/1552
http://www.bobolice.pl/ZDROWA-GMINA/1315
http://www.sportowapolska.eu
https://bobolice.esp.parseta.pl/
http://mapa.pf.pl/linkdotejstrony.html#S-pCdUzpcup
http://bobolice.pl/Archiwum/74
http://monitorpolski.gov.pl
http://dziennikustaw.gov.pl
http://www.wzp.pl
http://www.szczecin.uw.gov.pl
http://www.bobolice.pl/program-profilaktyki-chorob-serca/107
http://www.rpo.wzp.pl
http://www.ewt.wzp.pl/
http://www.prow.wzp.pl
http://www.lepszawies.pl
http://www.parseta.pl
http://www.pomerania.org.pl/aktualnosci.php
http://made-in-koszalin.pl/

Szczegółowa prognoza pogody