Bobolicka sieć współpracy

31.10.2020

A A A

Kierunki rozwoju przewidziane w Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Bobolice na lata 2003 - 2013


bobolice-928.jpg


Misją gminy Bobolice jest zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy nastawiony na wykorzystanie lokalnych zasobów naturalnych z ekologicznym rolnictwem i ciekawą ofertą turystyczną. Naszym celem jest pobudzanie inicjatywy mieszkańców i poprawa warunków ich życia.


Cele strategiczne:


I. ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ NA TERENIE MIASTA I GMINY ZMIERZAJĄCA DO ZAPEWNIENIA WYSOKIEJ JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW


II. WSZECHSTRONNE WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO W OPARCIU O ISTNIEJĄCY POTENCJAŁ ŚRODOWISKA I MIESZKAŃCÓW


III. ROZWÓJ USŁUG SPOŁECZNYCH Z WYKORZYSTANIEM INICJATYWY MIESZKAŃCÓWKierunki rozwoju turystyki w "Programie Rozwoju Turystyki w gminie Bobolice na lata 2007 - 2015"


bobolice-928.jpg


Wizja


"Bobolice to społeczność otwarta na turystów, która dąży do zaspokojenia szerokich potrzeb mieszkańców, z jednoczesnym poszanowaniem walorów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego. Jej walory zostały wzbogacone o nowoczesną infrastrukturę i nowe obiekty."Misja


"Misją społeczności gminy Bobolice jest wzmocnienie zintegrowania lokalnego w zakresie rozwoju oferty produktów i usług turystycznych w oparciu o walory przyrodnicze i dziedzictwa kulturowego."
Priorytety (cele strategiczne) rozwoju turystyki w gminie Bobolice:


I. Wysoka jakość informacji turystycznej

II. Współpraca podmiotów zaangażowanych w rozwój turystyki

III. Nowoczesna infrastruktura turystyczna i okołoturystyczna

IV. Wzmocnienie pozycji gminy Bobolice na rynku turystycznym


bobolice-928.jpg


Kierunki rozwoju miasta i gminy Bobolice określone są w następujących dokumentach strategicznych
1. Program Rozwoju Turystyki


2. Plany Odnowy Miejscowości


3. Zagospodarowanie Przestrzenne


4. Strategia Rozwoju


5.Gminna Strategia Integracji i Polityki Społecznej


6.Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Bobolice na lata 2007-2016


7.Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Bobolice na lata 2007-2016http://www.ngo.powiat.koszalin.pl
http://www.bobolice.pl/1procent-w-gminie-Bobolice/995
http://www.ngo.pl
http://bobolice.pl/Galeria/71
http://www.bobolice.pl/Zostan-dawca/1552
http://www.bobolice.pl/ZDROWA-GMINA/1315
http://www.sportowapolska.eu
https://bobolice.esp.parseta.pl/
http://mapa.pf.pl/linkdotejstrony.html#S-pCdUzpcup
http://bobolice.pl/Archiwum/74
http://monitorpolski.gov.pl
http://dziennikustaw.gov.pl
http://www.wzp.pl
http://www.szczecin.uw.gov.pl
http://www.bobolice.pl/program-profilaktyki-chorob-serca/107
http://www.rpo.wzp.pl
http://www.ewt.wzp.pl/
http://www.prow.wzp.pl
http://www.lepszawies.pl
http://www.parseta.pl
http://www.pomerania.org.pl/aktualnosci.php
http://made-in-koszalin.pl/

Szczegółowa prognoza pogody